REGULAMIN REKRUTACJI

DO KLAS PIERWSZYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. ADAMA MICKIEWICZA W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

rok szkolny 2019/2020

 

§1

Podstawa prawna

 

Podstawę prawną regulaminu stanowią: 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.2017.586). 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z dnia 2017.01.11) 

Zarządzenie nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2019/2020 w województwie świętokrzyskim. 

Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym NABÓR OPTIVUM FIRMY VULCAN.

 

§2

Miejsce, termin, forma  i rodzaj  składanych dokumentów.

 

1.     Rekrutację do II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku – Kamiennej prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

 W roku szkolnym 2019/20 rekrutacja przeprowadzona będzie przy pomocy

Systemu Elektronicznego Naboru.

Gimnazja powiatu skarżyskiego wdrożą system dla uczniów kl. III . Wszyscy ci uczniowie otrzymają w swojej szkole login oraz indywidualne hasło dostępu do systemu. Gimnazja wprowadzą do systemu dane dotyczące uczniów. Kandydaci spoza powiatu skarżyskiego będą sami zakładali swoje konto  na stronie internetowej https://swietokrzyskie.edu.com.pl/Kandydat w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym.

3.     W terminie od 13 maja, od godz. 9.00 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 system będzie dostępny dla kandydatów.

W tym okresie kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat skarżyski wybierają na stronie internetowej Systemu szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:

 - kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły

 - kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół

- kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. Preferencje kandydata.

Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwsza, jest traktowana jako

szkoła pierwszego wyboru.

4.     Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu podanie (jeden wzór dla wszystkich szkół) i dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00. Podanie dostarcza się tylko do jednej szkoły – jest ono traktowane jako podanie do wszystkich szkół, do których gimnazjalista kandyduje.

·         podanie musi być podpisane przez rodzica (lub prawnego opiekuna)

·         jeżeli dane w podaniu są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, podanie zostaje przyjęte i zaakceptowane (w ciągu 5 dni) o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do systemu. Gdy informacja o akceptacji podania nie pojawi się po 5 dniach – należy się zgłosić do szkoły,     do której zostało złożone podanie

·         do chwili otrzymania informacji o akceptacji podania nie wolno zmieniać w Systemie preferencji, ponieważ podanie zostanie odrzucone – informacja o tym fakcie pojawi się w systemie.

5.     Dyrektor Szkoły może przedłużyć termin składania podań, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

6.     Uczniowie przyjęci do szkoły zobowiązani są dostarczyć do 6 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00:

1.     dwie fotografie

2.     kartę zdrowia ucznia

7.     Kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej dołączają ją do podania. 

8.     Rokrocznie Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną decyduje o ofercie edukacyjnej, w tym o liczbie klas pierwszych wraz z informacją o rozszerzonym programie poszczególnych przedmiotów. 

9.     Przewiduje się w roku szkolnym 2019/20 utworzenie 4 klas z następującymi  przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

a)  klasa 1AG - 30 uczniów – przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy 1: matematyka

 

drugi i trzeci przedmiot w zakresie rozszerzonym od 2 klasy do wyboru spośród:  

fizyka, geografia, informatyka, j. angielski, chemia, WOS, j. polski.

b)  klasa 1BG - 30 uczniów - przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy 1: biologia

 

drugi i trzeci przedmiot w zakresie rozszerzonym od 2 klasy do wyboru spośród: 

chemia , matematyka, fizyka, geografia, j. angielski,  WOS, j. polski.

c)   klasa 1CG - 30 uczniów - przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy 1: język polski

 

drugi i trzeci przedmiot w zakresie rozszerzonym od 2 klasy do wyboru spośród: 

WOS , historia, j. angielski,  biologia, geografia.

 

d)  klasa 1DG - 30 uczniów - - przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy 1: język angielski

 

drugi i trzeci przedmiot w zakresie rozszerzonym od 2 klasy do wyboru spośród: 

j. polski, j. niemiecki, biologia, geografia, matematyka, WOS , historia, informatyka.

 

 

 

We wszystkich klasach uczeń realizuje podstawę programową z dwóch języków obcych nowożytnych:

  • obowiązkowo z języka angielskiego;
  • wskazanego przez kandydata (język niemiecki lub język rosyjski).

 

§3

Warunki przyjęcia

 

1.     O przyjęciu do wybranej przez kandydata klasy, decyduje suma punktów uzyskanych jako:

1.     wynik egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów

2.     punkty uzyskane z przeliczenia ocen ze świadectwa

3.     punkty uzyskane za inne, potwierdzone na świadectwie, osiągnięcia ucznia

2.     Punkty za oceny przyznawane są z 4 przedmiotów:

obligatoryjnie z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną, będzie to najlepsza ocena wybrana przez system spośród przedmiotów kierunkowych dla danego profilu, oraz najlepsza ocena wybrana przez system spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. obcy, wiedza o społeczeństwie. 

3.     Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

a.     języka polskiego,

b.     historii i wiedzy o społeczeństwie,

c.     matematyki,

d.     przedmiotów przyrodniczych,

e.     języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

przeliczane są na punkty, według zasad określonych w cytowanym rozporządzeniu.

 

4.     Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:

        ocena celująca                 -   18 punktów

        ocena bardzo dobra         -   17 punktów

        ocena dobra                     -   14 punktów

        ocena dostateczna           -     8 punków

         ocena dopuszczająca      -     2 punkty

 

5.     Szczególne osiągnięcia ucznia podlegające punktacji zawiera cytowane rozporządzenie w paragrafach:   5, 6, 7.

6.     Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów. 

7.     O przyjęciu kandydata do II LO decyduje przekroczenie progu punktowego określanego rokrocznie przez Komisję Rekrutacyjną. 

8.     Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, przy przyjęciu bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny na świadectwie wg przelicznika zawartego w cytowanym rozporządzeniu paragraf  8.

9.     W przypadku wolnych miejsc oraz w sytuacjach szczególnych, Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną, może podjąć decyzję o przyjęciu kandydata, który nie osiągnął wymaganej liczby punktów. 

10.   Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy (w ramach wolnych miejsc) w przypadku nie zakwalifikowania się do klasy deklarowanej przez ucznia w podaniu.

11.   Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych przez  kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a.     wielodzietność rodziny kandydata;

b.     niepełnosprawność kandydata;

c.     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d.     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e.     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f.      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g.     objęcie kandydata pieczą zastępczą.

12.   W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej, po zakończeniu pracy Komisji Rekrutacyjnej.

§4

Terminarz rekrutacji i składania dokumentów

 

1.     Od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkoły;

2.     Od 21 czerwca 2019 r. – do 25 czerwca 2019 do godz. 15.00 doręczenie przez absolwentów gimnazjów kopii świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat;

3.     Do 14 lipca 2019 – Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły oraz prawidłowość danych wprowadzonych  ze świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, a następnie zatwierdza je w Systemie;

4.     15 lipca 2019 do godz. 14.00 – ogłoszenie wstępnych list zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych kandydatów do liceum. O kolejności na liście decyduje liczba uzyskanych punktów;

5.     W terminie od 16 lipca od godz. 14.00 do 24 lipca 2019 r. do godz. 15.00 – kandydaci umieszczeni na liście przyjętych do szkoły, są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki, dostarczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

 

Niedoręczenie przez kandydata oryginałów świadectwa i zaświadczenia, traktowane jest jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do szkoły.

 

6.     25 lipca 2019 r. do godz. 12.00 – ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, przedłożonych w szkole oraz informacji o wolnych miejscach

7.     Do 26 lipca 2019 r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oswiaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

§5

Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

1.     Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną, należy składać w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji do Dyrektora Szkoły.

2.     Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania.

3.     Decyzję podjętą przez Dyrektora Szkoły uważa się za ostateczną.